INSCRIPCIONS

Inscripcions al Màster de Gestmusic Training

La inscripció al màster i als diplomes es fa a través de la pàgina web de la Universitat Ramon Llull-Blanquerna. Cal complimentar els camps requerits i seguir els passos que s’hi especifiquen per a formalitzar-la.

Inscripcions als Cursos

La inscripció als cursos de formació continuada podeu fer-la omplint el formulari que trobareu a continuació. Un cop complimentat i acceptats els terminis, us farem arribar el comprovant amb el número de compte al qual fer la reserva de plaça. Per a formalitzar-la, serà necessari fer el pagament de 300€ mitjançant transferència bancària.

Informació i terminis sobre el procés d’inscripció

  • Per a fer efectiva la inscripció, cal omplir i enviar el formulari que trobaràs a continuació amb les teves dades personals.
  • L’import a pagar per a efectuar la inscripció als cursos és de 300 € en concepte de tramitació de sol·licitud i reserva de plaça, que serà descomptat del preu total de la matrícula del curs quan aquesta es formalitzi. Els Màsters i diplomes estan subjectes a les condicions de reserva de plaça que estableixi cada facultat.
  • L’admissió al curs està subjecte a la valoració del CV i, si és el cas, entrevista personal. Al final del procés, es comunicarà l’admissió definitiva dels candidats i només en cas de no ser admès, es procedirà a la devolució de l’import pagat per a la preinscripció.
  • Un cop enviat el formulari d’inscripció, rebràs durant els següents dies un correu electrònic de GESTMUSIC confirmant la recepció de la sol·licitud i les dades per a fer efectiu l’import de la inscripció.
  • L’import de la preinscripció només es retornarà en cas que la persona no sigui admesa o si el curs sigui cancel·lat.
  • Un cop formalitzada la matrícula, l’alumne disposa d’un termini de dues setmanes des de la data en què s’ha formalitzat la matrícula per anul·lar-la sempre que el curs no hagi començat. En aquest cas li serà retornat l’import pagat per la matrícula però es retindrà la quantitat corresponent a la preinscripció en concepte de despeses administratives
  • La inscripció de màsters i postgraus cal fer-la mitjançant la página de la Universitat corresponent.
  • Qualsevol consulta que volgueu fer durant el procés, podeu trucar al 902 300 033 o enviar un correu electrònic a l’adreça: training@gestmusic.es.

Formulari

Formulari Inscripció (CAT)
Enviando
L’interessat confirma ser titular de les dades sol·licitades, i coneix i consent de forma inequívoca que les dades de caràcter personal que ha facilitat s’incorporin a un fitxer automatitzat de dades titularitat de Gestmusic Endemol SAU, denominat GESTION ACCIONES FORMATIVAS, i seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva preinscripció i posterior relació amb l’entitat, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquestes dades han estat recollides amb l’únic objectiu de poder tramitar la preinscripció i/o inscripció en l’acció formativa desitjada.
Les dades enviades a través del present formulari es transmeten de forma segura i confidencial i amb plenes garanties sobre l’aplicació de les mesures de seguretat exigides i establertes per la LOPD i el Reial Decret 1720/2007. La destinatària de les dades serà l’entitat responsable del fitxer Gestmusic Endemol, S. A. Unipersonal, amb domicili al carrer Santa Elionor, número 3, 08024 Barcelona. De forma excepcional les dades (nom, cognom, DNI) podran ser comunicades a tercers que puguin intervenir o col·laborar amb GESTMUSIC Endemol S.A.U, en el desenvolupament dels cursos de formació, que actuaran sempre de conformitat amb les finalitats autoritzades i per a la prestació de les accions formatives sol·licitades, no podent, en cap cas, utilitzar les dades personals per finalitats diferents a les descrites. La prestació de les referides dades ha tingut caràcter obligatori a l’efecte de possibilitar aquesta tramitació, podent l’interessat exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho per escrit a través de la nostra adreça de correu electrònic: protecciondedatos@gestmusic.es.